Investice – přehled jednotlivých typů investic

Investice všeobecně jsou Vaše část příjmu, kterou investujete do kapitálu, ovšem s dlouhodobějším efektem. V praxi to znamená, že buď Vy jako jednotlivec či společnost nebo stát vezme svůj „příjem“, který odloží na různě dlouhou dobu s cílem budoucího zisku, ten může být buď peněžitý nebo nepeněžitý.

 Hlavním cílem investic je odložení nynějšího příjmu či statku ku prospěchu do budoucna s daným výnosem. S investicemi se manipuluje na finančním trhu.

 

Co je to Finanční trh

 Finanční trh je v podstatě místo, kde se setkává nabídka s poptávkou, ať už jsou to jednotlivci, firmy či stát. Tyto segmenty nabízejí mezi sebou své volné finanční úspory těm, kteří je potřebují. Pokud tento proces funguje, dochází k ekonomickému růstu, ovšem pokud je tomu naopak, dochází k finanční krizi na trhu.

 Důležitým aspektem na finančním trhu je tzv. investiční trojúhelník, tzn. výnos, riziko a likvidita – pokud chceme podstoupit nízké riziko, musíte se spokojit i s menším výnosem, ovšem chcete-li dosáhnout vysokého výnosu, musíte podstoupit tím pádem vyšší riziko investování, samozřejmě v tomto případě záleží i na časovém horizontu. Tedy platí, pokud máte delší časový horizont nebo-li investiční horizont, znamená to pro Vás, že se Vám vložená investice může díky tzv. složenému úročení zněkolikanásobit, popřípadě si i vybrat rizikovější investici. Proto je taky velice důležité, za jakou dobu chcete, aby se Vám vložená investice vrátila, podle toho se také určí daný investiční horizont.

 Dohled nad finančním trhem vykonává Česká národní banka, která také jednotlivým subjektům uděluje licence k této činnosti. Mezi základní instituce operující s prostředky k investování jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy, leasingové společnosti, obchodníci s cennými papíry aj.

 

Typy finančního trhu:

 • Peněžní trh ( krátkodobé potřeby )
 • Kapitálový trh ( dlouhodobé potřeby )
 • Měnový trh ( tzv. Forex – devizový vs. valutový )
 • Trh drahých kovů ( hlavně zlato, stříbro a platina )

 

Typy investic:

 • Podílové fondy
 • Akcie
 • Nemovitosti
 • Dluhopisy
 • Deriváty
 • Komodity
 • Jiné investice – umělecká díla, archivní vína aj.

 

Akcie

 • cenný papír, díky němuž se můžete podílet na zisku, rozhodovat při řízení firmy, popřípadě mít podíl na majetku dané instituce. Cenu akcie určuje souznění nabídky s poptávkou. Druhy akcií mohou být zaměstnanecké, kmenové, prioritní, zakladatelské. V 90. letech jste se mohli setkat i s tzv. zlatými akciemi, ty souvisely s privatizací státních podniků.

 

Dluhopisy

 • je cenný papír, kde se dlužník zavazuje splatit danou pohledávku k určitému datu. U dluhopisů se můžeme setkat s pojmy jako emitent – ten kdo jej vydal, nominální hodnota – znamená kolik dostanete zaplaceno v den spaltnosti, datum splatnosti. S dluhopisy se můžete setkat při vydávání vládou, bankami, firmami, popřípadě městy či samotného kraje. Druhy dluhopisů jsou podle toho kdo jej vydal, tedy emitenta, dále pak podle doby splatnosti, podle úroků a v neposlední řadě dle zajištění.

 

 Komodity

 • zejména ropa, zemní plyn, zemědělské produkty a drahé kovy obchodující bez rozdílu na kvalitě tohoto zboží.

 

 Podílové fondy

 • v tomto případě investoři svěřují své prostředky jednotlivým investičním společnostem, které je obhospodařují a zhodnocují je
 • správu fondu tedy zajišťuje investiční společnost, která budoucím investorům prodává podílové listy
 • majetek společnosti je v tomto případě oddělen od majetku fondu, tudíž při případném krachu společnosti, přebírá Vaše podílové listy jiná společnost – správce nebo může dojít k vyplacení podílníkovi
 • vlastník podílových listů se tedy nazývá podílník
 • jedny z nezákladnějších fondů a tedy i nejrozšířenějších jsou, tzv. otevřené podílové fondy ( můžete do nich totiž kdykoliv vstoupit a vložit své prostředky nebo zažádat o odkup a vystoupit ), díky tomu si i regulujete likviditu, tzn. vloženou investici si dle sebe poupravit, tak aby Vám vznikly co nejmenší náklady a došlo k rychlému zpeněžení
 • výhodou fondů je, že máte profesionální správu nad svým majetkem,tzn. že v jednotlivých společnostech pracují profesionální manažeři, kteří se Vám starají o Vaše portfolia, tyto společnosti jsou taktéž povinni Vaše podílové listy, kdykoliv odkoupit
 • jednotlivé fondy si můžete vybrat dle vlastního uvážení, ovšem pokud jste nováčky v oboru, je lepší o to požádat profesionála, ten Vám také ukáže, že existuje několik fondů s různými riziky, od minimálního po největší, tzn. minimální riziko – nízký výnos, maximální riziko – vyšší výnos, je proto velice důležité vybrat si správný investiční horizont a k tomu daný rizikový fond
 • hlavní výhodou u fondů je, že správce může rozložit jednotlivé vklady od podílníků do vícero instrumentů, tím se sníží riziko Vašeho portfolia a tím pádem dochází i k vyšší likviditě
 • důležitým aspektem u investic je, že jsou osvobozeny od daně, respektive tato ústava platí před 1. 1. 2014, po tomto datu, tedy po 1. 1. 2014 jsou investice osvobozeny od daně po 3 letech investování

 

Typy podílových fondů:

 • akciový fond – většinou akcie českých či zahraničních firem. Důležitá je diverzifikace, tzn. investování v několika firmách zároveň, investování dle umístění daného fondu v různých zemích v různých firmách ( vyspělé trhy, rozvíjející trhy )
 • komoditní fond – investování pomocí cenných papírů, které jsou odvozeny od cen v surovinách. Jedná se o velice rizikový fond, jelikož ceny mohou více kolísat než u akcií
 • peněžní fond – většinou jsou to poukázky či dluhopisy se splatností do jednoho roku ( na peněžním trhu )
 • dluhopisový fond – investování do státních nebo firemních dluhopisů nebo tzv. emerging markets ( dluhopisy rozvíjejících trhů ). Vyšší riziko než u peněžního fondu ( je třeba delší investiční horizont ). Důležitým faktorem u tohoto fondu je, dávat si pozor na měnové riziko s tím související
 • zajištěný fond – u něj se jedná především o fakt, že daná hodnota investice neklesne pod předem danou hranici, výhodou je tedy, že nám moc neklesne hodnota dané investice, ovšem za cenu toho, že u ní nebudeme mít ani vyšší výnosnost, také je nutno zdůraznit, že u těchto fondů dochází k neprůhlednosti. Jedná se většinou o fondy s přesně danou dobou splatnosti
 • smíšený fond – lze zde nalézt jak akcie domácí či zahraniční, tak nástroje peněžního trhu. Důležitá je diverzifikace a tím spojený i statut fondu
 • nemovitostní fond – jedná se především o reality, nákup komerčních objektů a její následný pronájem – tedy spíše realitní fond určený pro drobnější investory
 • fond fondů – tento fond nakupuje jednotlivé podílové listy od jiných fondů. Je s ním spojená i vyšší poplatková struktura, jelikož správce společnosti nemusí analyzovat jednotlivé produkty

 

 Základní rizika investic:

 • Inflační riziko ( při vysoké inflaci můžete dosáhnout nižšího popřípadě záporného výnosu )
 • Tržní riziko ( reaguje na změny na trhu )
 • Úrokové riziko ( změnou úrokových sazeb dochází k poklesu či růstu cen u cenných papírů )
 • Měnové riziko ( většinou dochází při investování do zahraničních cenných papírů )
 • Podnikatelské riziko ( u jednotlivých firem či jejich odvětví )