Co když vydražím auto bez dokladů ?

»   nejdříve si zkontrolujte, zda Vám dražebník předal veškeré dokumenty jako je:

„Potvrzení o nabytí vlastnické práva k vydražené movité věci“

„Předávací protokol k vydraženému automobilu“

„Příjmový pokladní doklad na vydraženou částku“.

Dále postupujte dle eBOOK – praktický průvodce nedobrovolnými dražbami

Je auto po dražbě skutečně moje ?

»   ANO, jednodušší možnost jak koupit automobil už není. Dražba se totiž musí řídit dle zákona. Dle paragrafu §329 odst. 7 OSŘ přechodem vozu do vlastnictví v dražbě na vydražitele ( Vás ), zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na dražené věci.

Co to znamená ” mimo dražbu ” ?

»   navrhují  insol. správci, mohou se rozhodnout zda majetek jde do dražby nebo mimo dražbu do tzv. obálkové metody – prodej nejvyšší nabídce. Nejdříve musí  mít souhlas soudu a věřitelů.